1 ADET ÇİFT KABİNLİ 4X4 (SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ) PİCK-UP KİRALANMASI İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OSMANİYE DKMP İL - Akdeniz Gazetesi

1 ADET ÇİFT KABİNLİ 4X4 (SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ) PİCK-UP KİRALANMASI İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OSMANİYE DKMP İL

Tarih 09Mart2020, 10:11 Editör Ali CİHANGİR

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

1 adet Çift Kabinli 4x4 (Sürücüsüz ve Yakıtsız) Pick-Up Kiralanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2020/124236
1-İdarenin
a) Adresi    : ADNAN MENDERES MAHALLESİ ADNAN MENDERES
      CADDESİ NO:41 80010 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    : 3288258806 - 3288258813
c) Elektronik Posta Adresi    : osmaniye@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 1 adet Çift Kabinli (Sürücüsüz ve Yakıtsız ) 4x4 Pick-Up
      Kiralanması
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan            idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    : Osmaniye İli ve İlçeleri (İdare gerekli görülen hallerde İl dışına
      görevlendirebilir.)
c) Süresi    : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : Tarım ve Orman Bakanlığı VII.Bölge Müdürlüğü Osmaniye şube
       Müdürlüğü Adnan Menderes Mahallesi Adnan Menderes
      caddesi No:41
b) Tarihi ve saati    : 18.03.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
K1 Yetki Belgesinin aslını veya noter onaylı tasdik suretlerini teklifleriyle birlikte sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı VII.Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü İdare Binası Kat:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                      İD.83

Bu haber 647 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ KGYS Bakım Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ...

T.C. OSMANİYE

T.C. OSMANİYE 1. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU