AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ OSMANİYE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - Akdeniz Gazetesi

AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ OSMANİYE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih 27Şubat2020, 09:36 Editör Ali CİHANGİR

Akaryakıt ve Akaryakıt Ürünleri Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2020/98833
1-İdarenin
a) Adresi    : RAUFBEY MAH.MUSA ŞAHİN BUL.NO:156 80010 Merkez OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    : 3288145488 - 3288144208
c) Elektronik Posta Adresi    : osmaniye@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 95 Oktan Kurşunsuz Benzin=2.500 Litre/Euro Dizel=30.000
      Litre/Lpg (Propan Dökme Lpg)=5.000 Kg
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu-
     nan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tüm Tesisleri
c) Teslim tarihi    : Teslim Tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü sonrasında teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Raufbey Mahallesi          Musa ŞAHİN Bulvarı No:156 Kat 1 Toplantı Salonu
      Merkez/OSMANİYE
b) Tarihi ve saati    : 16.03.2020 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Propan için İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen LPG Dağıtıcı Lisansı Belgesi İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. İstekli ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, Depolama veya Dağıtıcı Lisansı sahibinin bayisi ise, Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesi ile Bayilik yetkisini veren lisans sahibine ait Depolama veya Dağıtıcı Lisansı olduğunu gösteren belgeyi İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Raufbey Mahallesi Musa ŞAHİN Bulvarı No:156 Kat 2 İhale Servisi Merkez/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                           İD.63

Bu haber 875 defa okunmuştur.

Delicious     FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ KGYS Bakım Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ...

T.C. OSMANİYE

T.C. OSMANİYE 1. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU