Aydın Osmaniye Gazetesi

MissSare

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Tarih 11Ekim2019, 10:17 Editör Ali CİHANGİR

İlan Süresi : 7
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 361.481,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 6.074.253,70
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 121.485.074,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
E-İhale : Hayır

BOYLER VE GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSATI YENİLEME İŞİ
TOPRAKKALE CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BOYLER VE GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSATI YENİLEME İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    : 2019/503252
1-İdarenin
a) Adresi    : Göçmenler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 294/1 (Toprakkale
      Otoban Gişeleri Yanı) 80950 TOPRAKKALE/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    : 3286333134 - 3286333151
c) Elektronik Posta Adresi    : toprakkale.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 2 Adet Teknik Şartnamede belirtilen 2500 Litre tek serpantinli hızlı
     boyler ,Güneş enerjisi sistemlerine ait mevcutta 4 grup olan 61 adet
     panellerini eklice verilen ataşman doğrultusunda 15 grup halinde 4'lü
     panel halinde düzenleme yapım işi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
     şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    : Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi
      yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 21 (yirmi bir) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
      TOPRAKKALE / OSMANİYE
b) Tarihi ve saati    : 24.10.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İŞİN YAPIMI İÇİN GEREKLİ İZİN , PROJE, RUHSAT VB. İŞLEMLER YÜKLENİCİYE AİT OLUP TEKLİF FİYATA DAHİLDİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
ISITMA TESİSATLARI İŞİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKKALE / OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                              İD.327

Bu haber 145 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2019/5059 ESAS

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2019/5059 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C, OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2017/7368 ESAS

T.C, OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2017/7368 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU