Aydın Osmaniye Gazetesi

MissSare

T.C. OSMANİYE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

Tarih 03Ekim2018, 08:50 Editör Ali CİHANGİR

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI : 2018/618 Karar
KONU : 2019 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı
İLAN

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2019 yılı tercüman bilirkişi listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU ŞARTLARI:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
3) En az ilkokul mezunu olmak
4) Başvuru tarihinde 18 yaşım tamamlamış olmak
5) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile. Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım ' satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
6) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
7) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
8) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
BAŞVURU USULÜ:
Başvuru Yeri : Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin www.osmaniye.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen Osmaniye Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 31 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar Osmaniye Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
31 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru Tarihi : Tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvurulan 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
1)    Başvuru dilekçesi,
2)    T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi( nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)
3)    Adrese dayalı nüfus kayıt örneği.
4)    Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
5)    İki adet vesikalık fotoğraf
6)    Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği
7)    Sabıka kaydı.
8)    Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,
Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, (1), (2), (3),(5),(7) ve (8) maddelerdeki belirtilen belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
2). Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması va da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin REDDİNE karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.
3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
YEMİN:
Listeye kabul edilenlere, 05/12/2018 günü saat 10:00 ila 12:00 arasında, mazeretli olup belirtilen tarihte yemin edemeyenlere ise 12/12/2018 günü saat 10:00 ila 12:00 saalleri arasında "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" 10. maddesi hükmü gereğince Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Osmaniye Adliyesi toplantı salonunda yemin ettirilecektir.
LİSTELERİN İLANI:
Yemin eden tercümanlardan oluşan liste. 31 Aralık 2018 tarihine kadar Osmaniye Adliyesi internet sitesi www.osmaniye.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
İlan olunur.25/09/2018
        İrfan ÜNÜVAR                Mustafa POLAT            Ahmet DOĞAN
  Adalet Komisyonu Başkanı           Komisyon Üyesi            Komisyon Üyesi
 Ağır Ceza Mah.Başkanı-95004     Cumhuriyet Başsavcı Vek.- 124726     Hakim-165826 İD:414

Bu haber 210 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 66 KALEM TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale u...

T.C. OSMANİYE l. İCRA DAİRESİ 2019/1 İFLAS

T.C. OSMANİYE l. İCRA DAİRESİ 2019/1 İFLAS ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU