Aydın Osmaniye Gazetesi

MissSare

GIDA KAVRULMUŞ İÇ FINDIK SATIN ALINACAKTIR

Tarih 18Eylül2018, 15:50 Editör Ali CİHANGİR

TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE
TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi    :    28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün,
        ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5 gün
        süre indirimi)
Yasal Kapsam    :    13/a
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet    : 4. adım 1.239.599,00 - ...
Ortak Alım    :    Hayır
Sınır Değer    :     Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
GIDA KAVRULMUŞ İÇ FINDIK SATIN ALINACAKTIR
TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE
TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
13 - 15 NUMARA KAVRULMUŞ İÇ FINDIK(ORDU) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2018/444942
1-İdarenin
a) Adresi    :    TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞ
        Toprakkale Otoban Gişesi Yanı TOPRAKKALE/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    :    3286333134 - 3286333151
c) Elektronik Posta Adresi    :    toprakkalecik@hotmil.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    13 - 15 NUMARA KAVRULMUŞ İÇ FINDIK(ORDU) 40.000(KIRKBİN) KG
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
        şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
        TOPRAKKALE / OSMANİYE
c) Teslim tarihleri    :    YÜKLENİCİ FİRMA ALIM KONUSU ÜRÜNÜNÜ BU MADDE
        İÇERİSİNDE BELİRTİLEN TARİHLERDE PEYDER PEY TESLİM
        EDECEKTİR. ÜRÜNÜN 20.000 KİLOGRAMINI (YİRMİBİN KG)
        MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLAN 15/11/2018 'DE
        TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ ÖZELLİKLERDE OLMAK ÜZERE ;
        TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN RAPORLARLA BİRLİKTE
        TEK SEFERDE GETİRECEKTİR. KALAN DİĞER 20.000 KİLOGRAMINI
        İSE (YİRMİBİN KG) ' İŞİN BİTİŞ TARİHİ OLAN 12/12/2018 TARİHİNDE
        TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ ÖZELLİKLERDE OLMAK ÜZERE ; TEKNİK
        ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN RAPORLARLA BİRLİKTE TEK SEFERDE
        GETİRECEKTİR. ÜRÜN TESLİM TARİHLERİNE KESİNLİKLE RİAYET
        EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
        TOPRAKKALE / OSMANİYE
b) Tarihi ve saati    :    16.10.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKKALE / OSMANİYE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKKALE / OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                       İD.393

Bu haber 227 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2019/449 ESAS

OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2019/449 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2018/8604 ESAS

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2018/8604 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU