Aydın Osmaniye Gazetesi

OSMANİYE ORMAN FİDANLIĞINDA FİDAN ÜRETİM VE BAKIMI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih 11Aralık2017, 10:47 Editör Ali CİHANGİR

ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Osmaniye Orman Fidanlığında Fidan Üretim ve Bakımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2017/640170
1-İdarenin
a) Adresi    :    Reşatbey Mah. Ordu Cad. 20 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası    :    3224570636 - 3223245501
c) Elektronik Posta Adresi    :    
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Osmaniye Orman Fidanlığında Fidan üretim bakım hizmet alım
        işlerinden oluşan 11 iş Kalemi
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
        şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Osmaniye Orman Fidanlığı Merkez /Osmaniye
c) Süresi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü-Döner Sermaye Saymanlığı
        Yavuzlar M.Hacı Sabancı Blv.4101 Sk.Köprüköy Orman Fidanlığı içi
        Yüreğir Adana
b) Tarihi ve saati    :    05.01.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Fidan Üretimi,Fidan Bakımı,Fidan Yükleme,Ot Alma,Çapalama,Makinasız her türlü ağaçlandırma Hizmet Alım işi(Fidan Dikimi,Terasyapımı(Elle) v.b.),Fidan Budama
,Yukarıda yazılmayan her türlü Fidanlıkla ilgili Hizmet Alım İşi(Personel Çalıştırmaya dayalı olmayan),Yukarıda sayılan işlerden biri veya bir kaçı bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü-Döner Sermaye Saymanlığı- Yavuzlar M.Hacı Sabancı Blv.4101 Sk.Köprüköy Orman Fidanlığı içi Yüreğir Adanaadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü-Döner Sermaye Saymanlığı Yavuzlar M.Hacı Sabancı Blv.4101 Sk.Köprüköy Orman Fidanlığı içi Yüreğir Adana adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                                                                    İD:574 

Bu haber 65 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

OSMANİYE ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OSMANİYE ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

KÜLTÜR YAYINLARI SETİ BASIM HİZMET ALIM İŞİ

KÜLTÜR YAYINLARI SETİ BASIM HİZMET ALIM İŞİ OSMANİYE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU

      NÖBETÇİ ECZANE