Aydın Osmaniye Gazetesi

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarih 01Aralık2017, 13:38 Editör Ali CİHANGİR

TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE
TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi    :    21
Yasal Kapsam    :    13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet    :    3. adım 234.251,00 - 1.073.525,00
Ortak Alım    :    Hayır
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE
TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
23 - 25 NUMARA ÇİĞ İÇ BADEM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2017/618519
1-İdarenin
a) Adresi    :    TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU
        MÜDÜRLÜĞ Toprakkale Otoban Gişesi Yanı
        TOPRAKKALE/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    :    3286333134 - 3286333151
c) Elektronik Posta Adresi    :    
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    23 - 25 NUMARA ÇİĞ İÇ BADEM 10000(ONBİN) KG
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
        şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU
        MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKKALE / OSMANİYE
c) Teslim tarihi    :    ALIM KONUSU ÜRÜN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İŞE BAŞLAMA TARİHİ
        OLAN 29/01/2018 TARİHİNE TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ
        ÖZELLİKLERDE OLMAK ÜZERE TEKNİK ŞARTNAMEDE
        BELİRTİLEN RAPORLARLA BİRLİKTE EN GEÇ İŞİN BİTİŞ TARİHİ
        OLAN 06/02/2018 TARİHİNE KADAR TEK SEFERDE
        GETİRECEKTİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU
        MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKKALE / OSMANİYE
b) Tarihi ve saati    :    09.01.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKKALE / OSMANİYE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOPRAKKALE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKKALE / OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İHALEMİZE VERİLECEK OLAN BİRİM FİYAT TEKLİF FİYATLARIN MUHASEBE SİSTEMİMİZDEN DOLAYI 0,01 YANİ VİRGÜLDEN SONRA EN FAZLA İKİ HANELİ OLACAKTIR. 0,001 YANİ VİRGÜLDEN SONRA ÜÇ RAKAM OLMAYACAKTIR.MUHASEBE SİSTEMİMİZ GİRİŞ YAPAMAMAKTADIR.VİRGÜLDEN SONRA ÜÇ RAKAM OLMAMASI ÖNEM İLE DUYURULUR.                                   İD.551

Bu haber 120 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

TEFRİŞAT MALZEMESİ OSMANİYE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFRİŞAT MALZEMESİ OSMANİYE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tefrişat Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilece...

KIRTASİYE MALZEMESİ VE TONER SATIN ALINACAKTIR

KIRTASİYE MALZEMESİ VE TONER SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU