Aydın Osmaniye Gazetesi

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarih 06Nisan2016, 08:43 Editör Ali CİHANGİR

OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

2016 MALİ YILI İÇİN 33 KALEM KURU GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2016/99466
1-İdarenin
a) Adresi    :    BÜYÜK TÜYSÜZ KÖYÜ KISIK YAĞANKAŞ 1 ORGANİZE SANAYİ TOPRAKKALE/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    :    3288268731 - 3288268730
c) Elektronik Posta Adresi    :    kasimdemir@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    2016 MALİ YILI 33 KALEM KURU GIDA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri     :    OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ ERZAK DEPOLARI
c) Teslim tarihi    :    SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINI MÜTEAKİP; SATIN ALINACAK OLAN KURU GIDA ÜRÜNLERİ İDARECE BELİRLENECEK OLAN İHTİYACA GÖRE SÖZLEŞME SÜRESİNCE 5 (BEŞ) İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE PEYDER PEY, MUAYENE VE KABUL HEYETİNCE TESLİM ALINACAKTIR

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati    :    26.04.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER TARAFINDAN İHALE ESNASINDA TEKLİF EDİLEN TÜM ÜRÜN NUMUNELERİNİN GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR. GETİRİLEN NUMUNELER İHALE SATİNDEN ÖNCE TUTANAK KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLECEK VE BU TUTANAK İHALE DOSYASINA KONULACAKTIR. KOYMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
ALABALIK İLE İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI ENDTİTÜSÜ UYGUNLUK BELGESİ OLMALIDIR.
ALABALIK FİRMASINA AİT T.S.E BELGESİ DOSYA İÇERİSİNDE OLACAK, OLMAYAN FİRMALARIN DOSYASI ELENECEKTİR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KURU GIDA İLE İLGİLİ İŞ BİTİRME BELGESİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

id.116

Bu haber 356 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İHALE İLANLARI

OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2019/449 ESAS

OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ 2019/449 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2018/8604 ESAS

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ 2018/8604 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

      RESMİ İLANLAR

      KÖŞE YAZARLARI

OKULLAR AÇILIYOR20Eylül2017

      HABER ARA


Gelişmiş Arama

     HAVA DURUMU